AGIR Iași

Despre AGIR Iasi

În data de 2 iunie 1990, ora 10.00, în municipiul Iaşi, sala H. Coandă a Palatului Culturii – a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Iaşi a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
Sucursala județeană AGIR Iași este o structură teritorială fără personalitate juridică, constituită prin hotărârea Adunării Generale AGIR.
Organizarea şi funcţionarea sucursalei AGIR Iași se stabilesc în conformitate cu Statutul AGIR şi sunt avizate de Consiliul Director al AGIR.
Organul de conducere al sucursalei AGIR Iași este Adunarea Generală a membrilor săi, convocată cel puţin o dată pe an. Între Adunările Generale, sucursala este condusă de un Comitet format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, care se întrunește cel puţin o dată la trei luni.
În cadrul sucursalei AGIR Iași se pot organiza cercuri, care se pot constitui cu un număr minim de 10 membri.
În cadrul sucursalei AGIR Iași, pentru rezolvarea unor probleme de cercetare, proiectare sau alte activităţi specifice, se pot constitui grupuri sau ateliere de lucru.
Sucursala AGIR Iași colaborează şi se ajută reciproc în realizarea acţiunilor ei pe plan local şi teritorial cu Consiliul Director AGIR, cu filialele, sucursalele, societăţile de specialitate şi cercurile din AGIR, de pe întreg teritoriul României.
Sucursala AGIR Iași îşi stabileşte un program propriu de activitate, despre care informează semestrial Consiliul Director AGIR.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.